menu

2019 - WSZYSTKO DLA RODZINY

2019-06-07 11:08:46 (ost. akt: 2019-06-07 11:10:07)

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Gmina Wielbark podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01 kwietnia 2019 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego:

pt. Wszystko dla rodziny
nr RPWM.11.02.03-28-0053/18

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Fundacja Animowania Rozwoju i Aktywności z siedzibą w Olsztynie, ul. Nad Jarem 2/15, 10-172 Olsztyn, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000715477.

W ramach projektu przewidziane jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi 12 rodzin z terenu Gminy Wielbark, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego. Projekt przewiduje m.in. indywidualną diagnozę rodzin, indywidualne spotkania ze specjalistami, wsparcie coacha, warsztaty grupowe oraz wsparcie pracownika socjalnego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Wielbark.