menu

2019 - PRZEBUDOWA DROGI DO PÓŁ W MIEJSCOWOŚCI ZIELENIEC [realizacja 2015-2019]

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/09/orig/fds-24776.jpg

Inwestycja polegała na kompleksowym wykonaniu przebudowa drogi do w miejscowości Zieleniec.

Zakres robót obejmował:
a) lokalne wykonanie koryta pod dolna warstwę podbudowy (odcinki przełomowe, poszerzenie jezdni) z wywozem urobku,
b) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) - gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie na odcinkach przełomowych i lokalnie poszerzeniach istniejącej jezdni,
c) wykonanie wyprofilowania istniejącej nawierzchni do projektowanych spadków poprzecznych, podłużnych,
d) wykonanie wzmocnienia podbudowy (górnej) na całej długości drogi gminnej z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm śr. grubości 10cm stabilizowanej mechanicznie.
e) wykonanie nawierzchni bitumicznej poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltowa szybkorozpadową C65B3PU/RC lub C69B3PU i grysami frakcji 2/6,3, 6,3/12,8 i 12,8/25. Na zjazdach gospodarczych nawierzchnia z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm.
f) wzmocnienie poboczy kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5mm szer. - 0,75m

Przekrój normalny
a) podbudowa warstwa dolna (istniejąca naw. gruntowa ulepszona) grubości 15-20cm,
b) lokalnie dolna warstwa podbudowy gr.20cm (pospółka-poszerzenie istniejącej jezdni),
c) podbudowa warstwa górna (mieszanka kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0/31,5mm) grubości - 10cm,
d) potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową C65B3PU/RC lub C69B3 PU i grysami kamiennymi frakcji 2/6,3, 6,3/12,8 i 12,8/25,
e) jezdnia szerokości - 4,0m,
f) korona drogi szerokości – 5,5m,
g) pobocza z kruszywa naturalnego (pospółka) o szerokości 2 x 0,75m i grubości 10cm,
h) zjazdy z kruszywa naturalnego o szerokości 4,0m i grubości 15cm,
i) spadek poprzeczny jezdni – 3%,
j) spadek poprzeczny poboczy – 5%.

Konstrukcja nawierzchni
a) obciążenie pojedynczej osi pojazdu - 80kN,
b) kategoria ruchu - KR 1,
c) nośność podłoża - G 1,
d) projektowana konstrukcja nawierzchni drogi zgodnie z przekrojem normalnym
e) nawierzchnia na zjazdach gospodarczych z kruszywa naturalnego - grubość warstwy 15cm i wymiarach szerokość - 4,0m , długość 1,2 - 4,4m.


Odwodnienie drogi
Odwodnienie całego korpusu drogowego będzie jako powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne projektowanej nawierzchni i poboczy w nieutwardzoną część pasa drogowego

Zjazdy gospodarcze
Zjazdy o nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm) długości 1,2 - 4,4m i szerokości 4,0mb. Od strony zjazdów zaprojektowano zatopiony opornik betonowy 15x22 na ławie betonowej C12/15.(zabezpieczenie przed wykruszeniem nawierzchni). Wszystkie zjazdy zostały naniesione na projekcie zagospodarowania terenu.

Oznakowanie pionowe.
Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej.