menu

Nowy system gospodarki odpadami

2015-11-19 10:48:35 (ost. akt: 2015-11-23 09:27:45)

W dniu 6 listopada 2012 roku Rada Gminy przyjęła uchwałę:

Uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy Wielbark z dnia 06.11.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wielbark

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy przyjęła uchwały:

Uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Wielbark z dnia 28.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.

- ustalono opłatę w wysokości 23 złotych od jednego gospodarstwa domowego jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- ustalono opłatę w wysokości 35 złotych od jednego gospodarstwa domowego jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Wielbark z dnia 28.12.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca;
- właściciele nieruchomości mogą uiścić jednorazowo roczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia złożenia pierwszej deklaracji oraz do 15 stycznia danego roku, którego dotyczy obowiązek

Uchwała nr XVIII/107/12 Rady Gminy Wielbark z dnia 28.12.2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- ustalony został wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/108/12 Rady Gminy Wielbark z dnia 28.12.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obliczenia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- zmieszane odpady komunalne odbierane będą co najmniej raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie nastąpi w ten sam dzień tygodnia ;
- selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach odbierane będą co najmniej raz w miesiącu;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane będą od właścicieli nieruchomości co najmniej jeden raz na trzy miesiące w okresie od 1 marca do 30 listopada.

Pozostałe odpady dostarczane będą przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
b) chemikalia,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyte opony,
e) odpady remontowe i rozbiórkowe,
f) popiół.

Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zajdzie taka konieczność, będzie można również dostarczyć:
a) odpady wielkogabarytowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.