menu

Dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Wielbark

Gmina Wielbark ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielbark na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Wielbark

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 1 stycznia do końca lutego każdego roku.

O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowana budowa zadania.

Warunkiem otrzymania dotacji do budowy studni wierconej do zaspokajania potrzeb bytowych w wodę jest:
a) brak możliwości podłączenia do gminnej sieci wodociągowej, lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z przyczyn technicznych nieuzasadnione,
b) brak możliwości poboru wody przydatnej do spożycia z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości lub zupełny brak ujęcia wody,
c) brak zaległości wobec budżetu Gminy Wielbark,

Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie budowy studni wierconej do zaspokajania potrzeb bytowych w wodę o wydajności nieprzekraczającej 5m3 na dobę.
Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania tj:
1) przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej,
2) zakup i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku,
3) roboty budowlane,
4) obsługa geodezyjna.

Wysokość dotacji stanowi nie więcej niż 50% kosztów poniesionych na realizację zadania , jednak nie więcej niż 10 000,00 zł.
Dotacją objęte są urządzenia wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie wymagane normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce.

Wnioski należy składać w następujący sposób:
1. w budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do skrzynki,
2. poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Wielbarku ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark
3. poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego na platformie ePUAP.


Uchwała nr XV/112/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Wielbark