menu

Dofinansowanie kosztów budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielbark

Gmina Wielbark ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielbark na dofinansowanie kosztów budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 1 stycznia do końca lutego każdego roku

O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowana budowa zadania.

Warunkiem otrzymania dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków jest:
a. brak możliwości podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej gminnej sieci kanalizacyjnej, lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z przyczyn technicznych nieuzasadnione,
b. posiadanie wyeksploatowanego, nieszczelnego zbiornika na ścieki lub całkowity brak zbiornika na ścieki,
c. brak zaległości wobec budżetu Gminy Wielbark,

Wysokość dotacji stanowi 50% kosztów poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż:
1) 10 000 zł dla przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku osób fizycznych,
2) 15 000 zł dla przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku wspólnot mieszkaniowych,
3) 5 000 zł dla szczelnych zbiorników bezodpływowych w przypadku osób fizycznych,
4) 7 000 zł dla szczelnych zbiorników bezodpływowych w przypadku wspólnot mieszkaniowych

Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania tj.:
1) przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej,
2) zakup i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu wraz z elementami służącymi do podłączenia z budynkiem,
3) roboty budowlane,
4) obsługa geodezyjna.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych lub dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Dotacją objęte są urządzenia wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie wymagane normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce.

Wnioski należy składać w następujący sposób:
1. w budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do skrzynki,
2. poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Wielbarku ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark
3. poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego na platformie ePUAP.

Uchwała nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków