menu

Wielka rewolucja śmieciowa

2015-05-10 20:49:49 (ost. akt: 2019-11-12 12:25:16)

Autor: Gmina Wielbark

Latem 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną przez poprzedni Sejm na wniosek Ministerstwa Środowiska nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która radykalnie zmieni rzeczywistość „śmieciową” w Polsce – w tym w Gminie Wielbark.

Zgodnie z nowymi regulacjami odpowiedzialność za całokształt gospodarki śmieciowej we wszystkich miejscowościach ponosi wielbarski samorząd, który m.in. wykonuje takie zadania, jak:
1. prowadzi system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujący wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy,
2. prowadzi nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi, w tym koordynuje odbiorów odpadów od właścicieli nieruchomości,
3. organizuje odbiór papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Mieszkańcy ponoszą tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi która:
- ustalona jest przez Radę Gminy w drodze uchwały,
- płatna jest co miesiąc na konto Urzędu Gminy Wielbark,
- naliczana jest za gospodarstwo domowe,
- naliczana jest na identycznych warunkach dla wszystkich mieszkańców.

Z ww. opłaty gmina pokrywa wszelkie koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW:
● miesięczne uiszczanie opłaty śmieciowej poprzedzone złożeniem jednorazowej deklaracji do Urzędu Gminy

OBOWIĄZKI GMINY WIELBARK:
● organizacja przetargu na odbiór odpadów komunalnych
● zawieranie umów na odbiór odpadów z podmiotem, który wygra przetarg
● ustalanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców, którzy deklaracji we własnym zakresie nie złożą
● pobieranie opłat za wywóz odpadów
● egzekwowanie opłat w trybie odrębnych przepisów na zasadach analogicznych jak w przypadku podatków i opłat lokalnych
● prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
● prowadzenie działalności sprawozdawczej w zakresie gospodarki śmieciowej
● kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przy pomocy Policji
● naliczanie kar pieniężnych
● prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej

OBOWIĄZKI RADY GMINY WIELBARK:
● zabezpieczenie w budżecie Gminy środków pieniężnych na gospodarkę śmieciową
● uchwalenie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
● podjęcie uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
● określenie wysokości opłaty za odbiór odpadów
● określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
● ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
● określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania