menu

Dofinansowanie do wymiany pieca

Gmina Wielbark ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielbark na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Wielbark

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 01 stycznia do końca czerwca każdego roku. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel liczy się kolejność składanych wniosków.


Dotacja obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.

Wysokość dotacji
na zmianę systemu ogrzewania wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi (ogrzewanie węglowe) w budynkach mieszkalnych na:
• Kotły na paliwa stałe (klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012
• Kotły gazowe
• Kotły olejowe
• Kotły elektryczne

Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Wielbark (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości).

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji celowej jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.

Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.

Dofinansowanie nie dotyczy:
1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych;
2) urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania;
3) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie będących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania.


Wnioski należy składać w następujący sposób:
1. w budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do skrzynki,
2. poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Wielbarku ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark
3. poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego na platformie ePUAP.

Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Wielbark na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Wielbark

Uchwała nr XXV/210/21 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczenia z budżetu Gminy Wielbark na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Wielbark