menu

Historia

Koło Łowieckie „ECHO„ w Wielbarku powstało w 1961 roku z inicjatywy założycieli – Jana Przewłockiego, ówczesnego Nadleśniczego Nadleśnictwa Wielbark, Zbigniewa Neugebauera, Franciszka Gibniewskiego, Bogdana Sidorowicza, Józefa Otłowskiego. Większość z nich odeszła już niestety do „ Krainy Wiecznych Łowów „.

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie:

►leśny nr 11 – obejmujący północne krańce województwa mazowieckiego i powiatu przasnyskiego w gminie Chorzele oraz tereny leśne należące do Nadleśnictwa Wielbark – o powierzchni 6665ha.
►polny nr 17 – obejmujący północno – wschodnią część gminy Chorzele, zachodnią gminy Jednorożec, z lasami należącymi do Nadleśnictwa Parciaki – o powierzchni 4400ha.

Obwody te to kraina pogranicza, kiedyś polsko – pruskiego ( tutaj przebiegała granica państwa polskiego sprzed 1939 roku ), dzisiaj pogranicza kurpiowsko – mazurskiego.

Członkowie koła zamieszkują najczęściej na terenie dzierżawionych obwodów, są w większości mieszkańcami sąsiadujących gmin, mazurskiego Wielbarka i mazowieckich Chorzel. Mamy też członków będących mieszkańcami centralnej Polski, Warszawy, Torunia i Łodzi.

Dzierżawione obwody to tereny zakwalifikowane pod względem łowiecki jako słabe i bardzo słabe. Duża lesistość, głównie bory sosnowe, doliny rzek Omulew i Orzyc, rzeczki, potoki, śródleśne łąki i zabagnienia sprzyjają jednak obfitości zwierzyny dzikiej i niemal wszystkich gatunków zwierzyny łownej. Obwód nr 11 w okolicach wsi Wyżegi i Piwnice Wielkie przylega do południowej granicy Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej.

Leśne ostępy naszych obwodów są ostoją rzadkich już na Mazowszu i Mazurach - wilka, a także cietrzewia, licznie występującego tutaj jeszcze w końcu lat 80 – ubiegłego wieku.

Biologiczna różnorodność tych terenów, tak pod względem faunistycznym jak i florystycznym została doceniona w ostatnich latach i obszary występujące w dolinach rzek Omulwi i Płodownicy zostały ustanowione obszarami specjalnej ochrony Unii Europejskiej - Natura 2000.
Liczba członków koła na przestrzeni ostatnich lat wynosi średnio ok. 40 osób wliczając kolegów odchodzących i nowo wstępujących.

Działalność koła nie ogranicza się jedynie do pozyskania zwierzyny. Średniorocznie w obydwu dzierżawionych obwodach pozyskuje się :

obwód nr 11obwód nr 17
jelenie318
sarny2410
dziki5016

Ze względu na małą liczebność zwierzyny drobnej, od kilku lat nie prowadzimy polowań na zające i kuropatwy.

Plany z dzierżawionego przez nas gospodarstwa rolnego na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych i Nadleśnictwa Wielbark o łącznej powierzchni 16 ha w całości przeznaczamy na dokarmianie zwierzyny.

Podejmujemy też próby integracji, organizując spotkania i imprezy z młodzieżą i lokalną społecznością. Koło stale współpracuje z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Wielbarku. Kasztany i żołędzie zbierane przez dzieci są przekazywane nadokarmianie zwierząt.