menu

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

Informacja o przyznanej pomocy na realizację projektu
pn. Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez oznaczenie szlaku samochodowego oraz
wydanie folderu promującego Gminę Wielbark
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich


Znak sprawy: OW-PROW.042.10.241.2013
UM14-6930-UM1440241/13

Wnioskodawca:Gmina Wielbark

Osoby podpisujące umowę:
Pan Grzegorz Zapadka – Wójt Gminy Wielbark,
przy kontrasygnacie Pani Wiesławy Łachacz – Skarbnika Gminy

Data zawarcia umowy:25.02.2014 r.

Tytuł projektu: Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez oznaczenie szlaku samochodowego oraz wydanie folderu promującego Gminę Wielbark


Opis operacji:
Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji za pomocą oznaczenia szlaku samochodowego i wydania folderu promującego Gminę Wielbark. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na wrzesień 2014 r.

Kwota dofinansowania:
7 654,08 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery 08/100).

Wartość projektu:10 945,55 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 55/100).

Lokalizacja:miejscowość Wielbark
gmina Wielbark
powiat szczycieński

Do pobrania - Folder Promujący Gminę Wielbark